Naar een verbetering van de zachte mobiliteit in het Waasland

File 1776Eind 2010 is Interwaas gestart met de studie zachte mobiliteit in het Waasland, waarvan de opdracht toegewezen werd aan de firma Witteveen+Bos. Deze studie moet het lokale beleid concrete suggesties leveren om het gebruik van alternatieven voor de auto aantrekkelijker te maken, zodat het aantal verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer toeneemt. Het Waasland was het onderzoeksgebied, maar ook de relaties naar de aangrenzende gemeenten, grensoverschrijdende relaties richting Nederland en grotere woon- en werkpolen zoals Gent, Antwerpen en Brussel werden meegenomen.

Onderdelen studie

De studieopdracht werd opgedeeld in drie fases:

  1. een inventarisatieronde die o.a. de gemeentelijke mobiliteitsplannen doorlicht en alle realisaties en geplande initiatieven inventariseerde. In die eerste fase werden de Wase besturen en andere mogelijke partners en belangengroepen uitgebreid geconsulteerd om een zo groot mogelijke betrokkenheid te verkrijgen;
  2. een doorlichting en evaluatie van de bestaande toestand, zodat knelpunten, lacunes en kansen voor de verschillende verplaatsingsmodi (in de verschillende gemeenten) bepaald konden worden;
  3. een voorstel voor een optimale verdere uitbouw met bijzondere aandacht voor het investeringskader en een haalbaarheidstoetsing (kostprijsberekening van prioritaire investeringen, onderzoek subsidiëringsmogelijkheden, onderzoeksmogelijkheden publiek-private samenwerking, e.d.).

In de studieopzet is van bij de aanvang een grote betrokkenheid van lokale overheden, de provincie Oost-Vlaanderen en andere belangengroepen (TreinTramBus, Fietsersbond, Voetgangersbeweging, e.d.) nagestreefd. De tussentijdse studieresultaten werden teruggekoppeld naar een stuurgroep en klankbordgroep die doorheen het studieproces een aantal keer zijn samengekomen.

Resultaten studie

File 1794Op basis van een analyse en evaluatie van de bestaande toestand zijn de kansen en knelpunten voor de verschillende verplaatsingsmodi conform het STOP-principe (Stappers, Trappers, Openbaar vervoer) uitgewerkt en zijn oplossingsrichtingen voorgesteld. Naast een tekstueel gedeelte zijn een reeks 'factsheets' en GIS-omgeving ontwikkeld waarin heel wat grafische informatie is verwerkt.

11 'factsheets' zijn uitgewerkt rond thema's zoals fietsparkeren, bewegwijzering, collectief bedrijfsvervoer, e.d. Deze 'factsheets' bevatten concrete en bruikbare informatie waarmee gemeenten uit het Waasland op een eenvoudige manier aan de slag kunnen gaan. De voorgestelde oplossingsrichtingen zijn uitgewerkt in projectdefinities. In totaal zijn er 50 projectdefinities uitgewerkt in fichevorm, waarop per project de meest relevante informatie is verzameld, zoals het doel van het project, budget en financiering, de betrokken partij(en), e.d.

Drie voorbeelden ter illustratie

  1. Oversteekbaarheid van de N70: De oversteekbaarheid van de N70 vormt een belangrijk knelpunt door de hoge verkeersintensiteiten, het snelheidsregime en de gelijkvloerse kruisingen voor het fietsverkeer. In de projectdefinitie zijn 14 kruispunten geïnventariseerd waar fietsroutes en -netwerken de N70 kruisen en waar prioritair de kruispunten kunnen worden aangepakt.
  2. Kwaliteitsimpuls stationsomgevingen: Uit de inventarisatie is gebleken dat een belangrijk deel van de betrokken gemeenten en belangengroepen van oordeel zijn dat de kwaliteit van de voorzieningen op en rond de stations in het Waasland (met uitzondering van Sint-Niklaas) onvoldoende is. Aantrekkelijke, kwaliteitsvolle en multifunctionele stationsomgevingen kunnen hun rol als toegangspoorten ten volle uitspelen en kunnen op die manier ook bijdragen tot het aantrekkelijker maken van het openbaar vervoer. Het weldoordacht opwaarderen van stationsomgevingen tot multimodale mobiliteitsknooppunten komt het gebruik van het openbaar vervoer ten goede.
  3. Fietsverbinding Sint-Niklaas - Temse: Het tracé van de spoorweg tussen Sint-Niklaas en Temse biedt een kans om een snelle en directe fietsverbinding aan te leggen tussen Sint-Niklaas en Temse, die daarbij tevens de bereikbaarheid van het industrieterrein TTS vergroot. Deze fietsverbinding kan een belangrijk deel van het fietsverkeer weghalen van de gemengde verkeersas Hertjens - Houten Schoen - Hoogkamerstraat.

Hoe gaan wij verder met de studie om?

In functie van de mogelijkheden en gespreid over de komen jaren zal Interwaas de delen van deze studie naar uitvoering begeleiden. Interwaas kan zelf weinig uitvoeren. Het is onze rol om de betrokkenen rond de tafel te krijgen, te lobbyen, katalysator te zijn, regisseur te zijn, ... om de betrokkenen van een bepaald project er toe te begeleiden tot uitvoering over te gaan.

BijlageGrootte
Eindrapport studie zachte mobiliteit Waasland (pdf)3.23 MB
Projectdefinities (pdf)5.35 MB
Factsheets (pdf)3.31 MB
GIS-afbeeldingen (pdf)7.76 MB

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign