RegioBib BiblioWaas

Wat is BiblioWaas?

BiblioWaas is het samenwerkingsverband tussen de openbare bibliotheken van tien Wase gemeenten: Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke-Waas, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Zwijndrecht. BiblioWaas maakt momenteel deel uit van InterWaas, het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling in het Waasland.

De Openbare Bibliotheek

De Wase bibliotheken onderstrepen unaniem de volgende basiskenmerken van de openbare bibliotheek:

De openbare bibliotheek in Vlaanderen staat voor laagdrempeligheid en ontmoeting, en is voor iedereen een toegankelijk huis van informatie, kennis, ontspanning, inspiratie en ontwikkeling is. De openbare bibliotheek werkt vanuit de waarden vrije toegankelijkheid, pluriformiteit, onafhankelijkheid (neutraal en niet-commercieel), betrouwbaarheid en duurzaamheid. In partnerschap met andere organisaties, instellingen, verenigingen, publiek en overheden vormt ‘de Bib’ een essentiële schakel binnen het gemeenschapsvormend netwerk in gemeente en regio.

De openbare bibliotheek is gehuisvest in een comfortabele en flexibele infrastructuur. Naast het samenstellen en ter beschikking stellen van een sterke collectie van diverse media waarbij zij een sterke en betrouwbare informatiebemiddelaar is, organiseert en faciliteert een openbare bibliotheek in nauwe samenwerking en partnerschap een breed spectrum aan activiteiten ter stimulering van leesbevordering en leesplezier, cultuureducatie, e-inclusie, ontmoeting en ontspanning. Steeds met het doel om alle burgers, met bijzondere aandacht voor specifieke doelgroepen, te stimuleren tot actieve deelname aan het maatschappelijke en culturele leven, tot persoonlijke ontwikkeling, levenslang leren en het vergroten van de zelfredzaamheid. De bibliotheek houdt hiertoe de vinger aan de pols bij wat leeft in de gemeenschap met  aandacht voor hedendaagse socio-demografische uitdagingen, inzetten op transversaal samenwerken over grenzen heen en verdiepend werken vanuit eigen sterktes. Dit geheel in de lijn van de beleidsprioriteiten bepaald voor de bovenlokale cultuurwerking door de Vlaamse regering op 14 december 2018. Onze huidige en toekomstige gebruikers zijn de inspiratie voor ons handelen. Zo creëren wij maatschappelijke meerwaarde en bereiken wij zo veel mogelijk mensen met onze eigen diensten.

Van samenwerkingsverband naar regiobib BiblioWaas

Regiobib BiblioWaas is een traject waarin gezocht wordt naar en gewerkt wordt aan een meer doorgedreven samenwerking dan in het huidige samenwerkingsverband BiblioWaas het geval is. Dit met als algemene doelstelling de dienstverlening aan de burgers van de gemeentelijke openbare bibliotheken in de regio te behouden en te optimaliseren. Deze samenwerking kan versterkt worden binnen de 4 pijlers waarop BiblioWaas steunt en wordt (deels) geformaliseerd binnen het eengemaakt bibliotheeksysteem.

 

Wat is RegioBib BiblioWaas niet?

 

Het is niet de bedoeling om één fysieke centrale bibliotheek uit te bouwen, met een andere samenstelling van het personeelskader. De bibliotheekbezoekers blijven terechtkunnen in hun eigen lokale bib, bij de vertrouwde bibliotheekmedewerkers.

RegioBib BiblioWaas staat voor:

Een regionale netwerkorganisatie via onderlinge samenwerking en schaalvergroting met als doel een sterke, dynamische positie voor de bibliotheken in het Wase informatieve en culturele landschap te helpen verwerven. Dit met oog voor de eigenheid en lokale specificiteit van de afzonderlijke bibliotheken en hun maatschappelijke rol.

Waar willen we naartoe?

BiblioWaas ondersteunt en faciliteert een platform waarop de Wase openbare bibliotheken een forum hebben voor samenwerking steunend op 4 pijlers: 

  1. Gezamenlijke visie en afspraken rond collectiebeleid en -vorming
  2. Gezamenlijke communicatie rond en afstemming over publieksactiviteiten
  3. Stevig en competent regionaal bibliotheekpersoneelsnetwerk ondersteunen
  4. ‘De Bib’ en ‘BiblioWaas’ als sterk merk uitdragen binnen de regio en Vlaanderen

Pijler 1: collectie. De BiblioWaas bibliotheken streven naar een collectief gedragen visie rond het samenstellen van hun bibliotheekcollectie, maken onderling collectieafspraken en streven naar een integraal collectiebeheer. Via intensieve samenwerking willen de bibliotheken de werklast rond collectievorming heroriënteren, expertise delen en de gebruiker een sterke regionale collectie met frisse lokale accenten aanbieden.

Pijler 2: publieksactiviteiten. De BiblioWaas bibliotheken bieden samen én met andere partners initiatieven en innovatieve, multidisciplinaire projecten rond o.a. leesbevordering en leesplezier, cultuureducatie, informatiebemiddeling, media- educatie en erfgoed aan. Deze (samen)werking richt zich naar alle inwoners uit de regio en naar specifieke doelgroepen in het bijzonder (scholenwerking, jongeren, baby’s en peuters, jonge ouders, anderstaligen, senioren...). Door samen zowel de lokale als de regionale initiatieven te promoten, kunnen de Wase bibliotheekgebruikers van een breed en divers aanbod genieten. 

Pijler 3: personeelscompetenties. BiblioWaas investeert in de kwaliteit van het bibliotheekpersoneel door het faciliteren van netwerkvorming, intervisie, opleiding en kennisdeling. Een veerkrachtig, deskundig personeelsteam dat de tred met de bibliotheek van de toekomst bijhoudt is essentieel om de maatschappelijke opdracht te kunnen vervullen. Dankzij de kwaliteiten en het lerend vermogen van het personeel, centralisatie van werkprocessen en heroriënteren van de werklast streven we naar een efficiëntere en personeelsvriendelijke werking met optimale dienstverlening naar de gebruiker als doelstelling.

Pijler 4: RegioBib BiblioWaas; een sterk merk. Met de invoering van het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) legt de Vlaamse gemeenschap duidelijke criteria voor wat samenwerking betreft op vlak van dienstverlening (dienstreglement en collectie). Intergemeentelijk samenwerken bestaat momenteel in verschillende formules en vormen.

Groep 0

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

 

Geen samenwerking

 

1 contributie

 

1 dienstreglement

 

1 financiële organisatie met transport

 

1 Regiobibliotheek

Op dit moment valt de samenwerking binnen Bibliowaas onder ‘Groep 1’ met deze opmerking dat dit de facto zal zijn vanaf het moment dat Zwijdrecht ook overstapt op WISE en geen leengelden meer vraagt. In groep 1 is er sprake van lidgeld dat door een klant in de bibliotheken die samenwerken maar één keer betaald moet worden, 1  catalogus met gedeelde titels, 1 lenersbestand met gedeeld id-gegevens, de eID als gemeenschappelijke lidkaart of een lidkaart die in alle bibliotheken gemeenschappelijk te gebruiken is. Op niveau van projectmatig werken en publieksactiviteiten hoort BiblioWaas tot een hogere groep, maar dit wordt in het EBS niet vervat. Bibliowaas heeft de ambitie om binnen afzienbare en redelijke termijn door te groeien naar een hoger niveau van samenwerking binnen EBS namelijk groep 3. (Volledig overzicht van de samenwerkingniveau’s in bijlage)

Door de sterkere regionale samenwerking wil BiblioWaas zijn positie, en die van de aangesloten bibliotheken, versterken in het Waasland en daarbuiten.

Hoe wil BiblioWaas de toekomstvisie realiseren? Wat gaan we wanneer doen en waarom?

RegioBib BiblioWaas: een versterkte bibliotheekwerking in de regio Waasland ...

Door de interne werking te optimaliseren, door kennis te delen en uit te wisselen en samen te werken willen we inzetten op een optimale dienstverlening naar het publiek toe, zodat elke bib in het samenwerkingsverband zich stevig kan positioneren in het bibliotheeklandschap van de toekomst met ruimte voor de eigen lokale accenten en specifieke aanbod.

 

Er zijn 4 werkgroepen opgestart om deze missie en visie voor te bereiden en uit te werken.

 

Werkgroep  Missie / Visie Regiobib

Wat / doel

Wie

Resultaat

Herschrijven tekst missie

BiblioWaas /

samenwerking Wase bibliotheken:

 

doelstellingen concept Regiobib

+

met wie samenwerking in de regio (eerste fase, tweede fase)

 

·       

Corrine van der Noll (MW)

·       

Pieter Malengier (SN)

·       

Marjan Van Doorselaer (BW)

·       

Isabelle Peelman (WAA)

 

Januari 2019

 

voor feedback schepenen

 

 

 

 

 
 
 

werkgroep  visieontwikkeling collectiebeleid

Wat / doel

Wie

Resultaat

Visie tekst + lijnen uittekenen als onderbouw voor

één  “regiocollectie” (en de praktische implicaties ervan zoals aankoopbeleid,

functie daarvan)

 

Eén gezamenlijke collectie?

Aparte klemtonen in de collectie?

Aankoopbeleid, Afvoerbeleid…

 

·       

Lena Lefevere (ZW)

·       

Els Heirbaut (KR)

·       

Kirsten Janssens (SN)

·       

Ilse Marquenie (BE)

 

+ ondersteuning door Joris Eeraerts (bibliotheek consulent Provincie Oost-Vlaanderen) Analyse PBS op o.a. collectie

 

Voorbereiding EBS

 

werkgroep  visieontwikkeling promotie publieksactiviteiten:

Wat / doel

Wie

Resultaat

o.a. Strategie gezamenlijke publieksactiviteiten

op korte termijn en lange termijn

 

·       

Maarten D’hamers (STE)

·       

Jeroen De Lathouwer (TE)

·       

Bart De Munck (SGW)

·       

Pieter Malengier (SN)

·       

Isabelle Peelman (WAA)

Eind 2018

Gezamenlijke brochure Digit@ BiblioWaas (najaar 2018)

Gezamenlijke brochure BiblioWijs (voorjaar 2019)

 

werkgroep  visieontwikkeling competenties  personeel

Wat / doel

Wie

Resultaat

Onderlinge afspraken competenties  en inschalingen

Netwerkcompetenties in kaart brengen,

Strategie rond ervaring delen

‘regiobib’ gevoel promoten

 

·       

Mireille Geerinck (BE)

·       

Corrine van der Noll (MW)

·       

Marjan Van Doorselaer (BW)

·       

Chris De Bremme (WAA)

2018

Organisatie trefdag: Hete boeken met Jelle Van Riet

Experiment met OS en opstarten gedeelde GoogleDrive.

Voorbereiding 2019b

 

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign