Het strategisch plan 2013-2018 in een notendop

Zoals het decreet op de intergemeentelijke samenwerking voorschrijft, beschikt Interwaas over een ondernemingsplan bestaande uit een evaluatierapport en het strategisch plan 2013-2018, goedgekeurd door de Algemene Vergadering van woensdag 29 mei 2013. Met het strategisch plan 2013-2018, opgesteld in samenwerking met de RebelGroup Advisory Belgium, wordt de koers die Interwaas de komende jaren zal varen in hoofdlijnen vastgelegd, rekening houdend met een verwacht toekomstbeeld. Interwaas kiest bewust voor een strategisch plan dat de nodige flexibiliteit in haar werkzaamheden toelaat. Dit houdt in dat de mogelijkheid om onvoorziene paden te bewandelen open gehouden wordt, zonder de doelstellingen op lange termijn en waarden uit het oog te verliezen.

Missie: bestaansreden en identiteit

Balancerend tussen belangenbehartiging in het kader van een specifiek thema en een concreet activiteitenpakket op verschillende domeinen, wordt volgende missie voor de periode 2013-2018 door Interwaas naar voor geschoven:

In samenwerking met de Wase gemeenten en de Provincie Oost-Vlaanderen wil Interwaas vanuit een lokale sturing de ontwikkeling van het Waasland actief bevorderen via dienstverlening, projectwerking en belangenbehartiging.

Interwaas zal deze missie uitvoeren, in lijn met de vooropgestelde basiskwaliteiten

 • krachtdadig; 
 • innovatief; 
 • deskundig; 
 • transparant en open; 
 • duurzaam; 
 • sociaal; 
 • samenwerkend.

Basiskwaliteiten zijn waarden of leidende principes waarnaar Interwaas bij de uitvoering van haar taken streeft en die de werking van Interwaas kenmerken.

Visie: Interwaas in de toekomst

Om te weten waar Interwaas over een aantal jaren wil staan, is het belangrijk een beeld te hebben van de omgeving waarin we ons op dat moment zullen bevinden. Interwaas is samen met de hulp van interne en externe stakeholders en experts aan de slag gegaan om trends, onzekerheden, stakeholders, stimulansen en andere factoren te bepalen die relevant zijn voor de toekomstige streekontwikkeling en voor Interwaas als organisatie en samenwerkingsverband. Op basis van deze informatie werd een beeld van de toekomst gevormd, een visie voor Interwaas en voor streekontwikkeling voor 2018 geformuleerd.

Te midden van de socio-economische, politieke en culturele uitdagingen waarmee het Waasland geconfronteerd zal worden, wenst Interwaas haar unieke en algemeen (h)erkende positie te versterken door expertise en een duidelijke toegevoegde waarde voor alle belanghebbenden.

Werkdomeinen

Interwaas kan haar toekomstig speelveld opdelen in tien werkdomeinen die kunnen omschreven worden als thema’s waarin de organisatie in verschillende maten en vormen actief is:

 1. Regionale economie
 2. Waaslandhaven
 3. Kenniscentrum
 4. Ruimtelijke ordening
 5. Welzijn
 6. Mobiliteit
 7. Cultuur
 8. Dienstverlening en shared services
 9. Wonen 
 10. Publieke ruimten

Kerntaken en ambities

Per werkdomein worden in het strategisch plan 2013-2018 dan de strategische doelstellingen aangegeven. Strategische doelstellingen verfijnen de ambitie vooropgesteld in de missie en visie en bepalen per werkdomein wat Interwaas over 10 jaar bereikt wil hebben. 

Interwaas beoogt om binnen 10 jaar samen met en ten dienste van de Wase gemeenten: 

 • de socio-economische ontwikkeling binnen de regio te hebben ondersteund en mee richting te hebben gegeven, om zo de tewerkstelling in de regio te stimuleren;
 • bijgedragen te hebben aan de ontwikkeling van de Waaslandhaven, met aandacht voor een rechtmatige verdeling van de baten en kosten op maatschappelijk, financieel en socio-economisch vlak;
 • erkend te zijn als contactpunt voor alle relevante socio-economische informatie en trends en op haar beurt deze informatie te hebben verspreid onder relevante partners;
 • een duidelijke meerwaarde te hebben aangetoond op het gebied van ruimtelijke ordening in het Waasland, met het oog op een goede combinatie van een sterke economische regio enerzijds en een aangename leefomgeving anderzijds;
 • samenwerking op het vlak van welzijn te hebben gestimuleerd en geconcretiseerd, met als doel een hoger welzijn voor de Wase burger en een versterking van de maatschappelijke samenhang;
 • op het vlak van mobiliteit een rol van belangenverdediger te hebben vervuld op alle relevante beslissingsniveaus en een rol van bemiddelaar / initiator met betrekking tot grensoverschrijdende mobiliteitsproblematieken en -opportuniteiten;
 • de cultuurbeleving en -participatie van de Wase burger te hebben ondersteund, in het bijzonder met betrekking tot de domeinen cultureel-erfgoed en bibliotheekwezen;
 • een platform te zijn waar de gemeenten hun krachten kunnen bundelen en zo toegang krijgen tot duurzame, kwaliteitsvolle producten en diensten aan een correcte prijs;
 • een aanbod van innovatieve en duurzame woningen in het Waasland te hebben verzekerd;
 • de kennis en kunde ontwikkeld te hebben met betrekking tot de inrichting van publieke ruimten en concrete projecten op dit terrein te hebben gerealiseerd.

Naast de inhoudelijke strategische richtingen die voor de komende 6 jaar zijn uitgetekend, zijn eveneens ambities opgesteld met betrekking tot de werking van de organisatie. Deze ambities hebben voornamelijk betrekking op de interne werking, zoals de organisatie- en personeelsstructuur, de financiële positie van de organisatie, maar ook op de wijze waarop Interwaas omgaat met haar stakeholders, zoals de externe communicatie en structurele betrokkenheid. Al deze doelstellingen werden concreet doorvertaald naar acties in een actieboek voor intern gebruik, gekoppeld aan een inschatting van de benodigde personele middelen en de organisatiestructuur. Op basis van een koppeling tussen strategische lijnen en het benodigde personeel werd volgend inhoudelijk organigram opgesteld:

File 2120

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign