Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement raad van bestuur 

Art. 444 van het Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017 bepaalt dat de algemene vergadering een huishoudelijk reglement voor de verschillende organen vaststelt en dat deze wordt toegevoegd aan de statuten zonder er deel van uit te maken en meegedeeld aan de toezichthoudende overheid. 

Dit huishoudelijk reglement regelt de organisatie van de werkzaamheden van de raad van bestuur van Interwaas, overeenkomstig de statuten en in toepassing van art. 444 DLB. Het wordt bij de statuten gevoegd, zonder er deel van uit te maken. Het gros van de in dergelijk reglement te bepalen elementen zijn reeds statutair voorzien.

De algemene vergadering keurde op 6 november 2019 dit ‘huishoudelijk reglement raad van bestuur’ goed:

 1.  De raad van bestuur vergadert, na oproeping door de voorzitter, minstens vier keer per jaar. De voorzitter bepaalt de definitieve agenda van de vergadering. De leden van de raad kunnen agendapunten aanbrengen. 
 2. De vergadering is niet openbaar. 
 3. De uitnodiging voor de vergadering wordt uiterlijk acht dagen vóór de vergaderdatum verzonden. De uitnodiging gaat per post; de bijhorende documenten worden daarna per mail bezorgd, ten laatste drie dagen voor de vergadering, uitgezonderd hoogdringende punten. De bestuurders gaan vertrouwelijk om met alle aangeleverde documenten. 
 4. In spoedeisende gevallen kan de termijn voor verzending van de uitnodiging herleid worden tot uiterlijk twee dagen vóór de vergaderdatum. 
 5. Iedere bestuurder kan de voorzitter verzoeken om een vergadering te houden. Indien minstens één derde van de bestuurders daartoe verzoekt, is de voorzitter verplicht de raad samen te roepen. 
 6. De uitnodiging voor de vergadering vermeldt datum, uur en plaats van de vergadering, alsmede de agendapunten en alle relevante stukken. 
 7. De secretaris maakt de notulen van de vergadering op. 
 8. De notulen van de vergadering worden uiterlijk dertig dagen na de vergadering aan de bestuurders bezorgd en liggen in de gemeente ter inzage van de gemeenteraadsleden. 
 9. Onverenigbaarheden: zie art. 21 statuten. 
 10. Voorzitterschap van de raad: zie art. 22 statuten. 
 11. Beraadslaging: zie art. 23 statuten. 
 12. Duur mandaat leden: zie art. 18 en 19 statuten. 
 13. Stemming, stemrecht en quorum: zie art. 23 en 24 statuten. Er wordt in de besluitvorming naar consensus gestreefd. Ongeacht consensus, stemming of onthouding verdedigen na de vergadering alle bestuurders de genomen beslissing. 
 14. Volmacht: zie art. 23 statuten

 

 

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign