De oudste geschiedenis van Vrasene ontrafeld

Naar aanleiding van de aanleg van een nieuwe verkaveling in de dorpskern van Vrasene, voert Antea Group in opdracht van Interwaas sinds 15 februari 2012 een archeologisch onderzoek uit. De aangetroffen puzzelstukjes lijken te wijzen op een lange bewoningsgeschiedenis, maar er zal pas een duidelijk beeld naar voor komen eenmaal het onderzoek is afgerond. Het archeologisch team blijft zich verdiepen in de bodemgeheimen tot 15 april 2012.

Vooronderzoek

Het huidige veldwerk is het vervolg op een verkennend archeologisch vooronderzoek dat werd uitgevoerd door de Archeologische Dienst Waasland in de zomer van 2011. Door middel van proefsloeven werd toen nagegaan of er archeologische sporen op het terrein aanwezig zijn. Aangezien het proefsleuvenonderzoek aantoonde dat het terrein een belangrijke archeologische waarde heeft, werd na een evaluatie door het Agentschap Onroerend Erfgoed beslist over te gaan tot een definitief archeologisch onderzoek.

Eerste resultaten

Op dit moment is het nog te vroeg om een globaal beeld te vormen van de verschillende bewoningssequenties die zich op het voormalig weiland bevonden. Toch kunnen we al een stukje van de geschiedenis van Vrasene in kaart brengen. De oudste vondsten bestaan uit stenen werktuigen die neanderthalers achterlieten tijdens de laatste ijstijd, zo’n 70.000 tot 35.000 jaar geleden. Daarnaast werden ook sporen uit de ijzertijd en restanten van een middeleeuws erf teruggevonden. De sporen zijn geen stenen resten van een stad, het gaat om restanten van landelijke bewoning. De houten constructies die eigen zijn voor de bewoning in onze streken, zijn zelf al lang verdwenen. Wat wel aangetroffen is, zijn de littekens die de palen van de houten woonsten in de bodem nalieten, alsook het ‘afval’ dat werd nagelaten door de bewoners. Op basis van dit ‘afval’ proberen de archeologen een inzicht te krijgen in de verschillende bewoningsfasen.

Verder verloop

De onderzoekers zullen nog tot midden april aan de slag zijn op het te verkavelen terrein. Na het afronden van het archeologisch onderzoek worden alle sporen zorgvuldig opgemeten en geregistreerd. Specialisten zullen de resultaten in een volgend stadium verder analyseren en bestuderen. Pas dan wordt het mogelijk een duidelijk beeld te vormen van de bewoningsgeschiedenis van het terrein. Vervolgens worden de onderzoeksresultaten ingepast binnen de al uitgediepte historische feiten van Vrasene en het Waasland.

Fotomoment voor de pers

Om kennis te maken met het archeologisch onderzoek op het terrein is de pers van harte welkom op vrijdag 16 maart 2012 tussen 14 en 15 uur. De betrokken verkaveling bevindt zich in de Daalstraat in Vrasene. Lieselot Vandorpe van Antea Group zal aanwezig zijn om een woordje uitleg te geven over de vondsten en een rondleiding op het terrein te verzorgen. De regionale pers krijgt daarbij de mogelijkheid een aantal foto’s te nemen.

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign