Woonproject Daalstraat in Vrasene

Projectfiche

Situering: in het centrum van Vrasene (Beveren), tussen de Daalstraat, Kerkstraat, Vrasenebeek en Sleutelhoflaan
Indeling woonproject: 21 kavels met een oppervlakte variërend tussen 343,85 m² en 885,50 m² (zie masterplan in bijlage):

  •  2 kavels voor gesloten bebouwing;
  • 16 kavels voor halfopen bebouwing;
  • 3 kavels voor open bebouwing

Timing: De verkoop van de bouwgronden is gestart op 11 september 2013. Er is nog 1 bouwgrond te koop.

BOUWGROND TE KOOP: lot 10 (open bebouwing) met een oppervlakte van ongeveer 865 m², een verkoopprijs van 216.250 euro (te vermeerderen met notaris-, akte- en plankosten) en bouw- en woonverpliching. Meer informatie vind je in de verkoopbrochure in bijlage. Geïnteresseerden kunnen zich tot en met vrijdag 1 december 2017 kandidaat stellen aan de hand van bijgevoegd kandidaatsformulier, ingevuld terug te bezorgen aan Interwaas, Lamstraat 113 in Sint-Niklaas. De toewijzing van de percelen gebeurt door het Directiecomité van 6 december 2017, dat hiertoe selectiecriteria hanteert die o.m. rekening houden met het inkomen, de kinderlast en de band van de kandidaten met de gemeente Beveren.

Indeling woonproject

File 2827Op het binnengebied tussen de Daalstraat, Kerkstraat, Vrasenebeek en Sleutelhoflaan in Vrasene realiseerde Interwaas een nieuw woonproject met een oppervlakte van 1,37 ha (speelplein niet meegerekend). De verkaveling werd als woonerf ingericht waarbij gestreefd werd naar een aangename, kwaliteitsvolle en rustige omgeving met ruimte om te spelen en te wonen. Er werden 21 bouwgronden (gesloten, halfopen en open bebouwing) voorzien met een oppervlakte variërend tussen 343,85 m² en 885,50 m². 

Interwaas koos daarbij voor gekoppelde en compacte bouwzones gegroepeerd rond een centraal pleintje. In het noorden van de verkaveling aan de Vrasenebeek werd een speelzone voorzien. Er werd een pad aangelegd dat kan aansluiten op de voetgangers- en fietsverbinding die (later) langsheen de Vrasenebeek naar het centrum van Vrasene zal worden aangelegd.

Archeologisch onderzoek

De Archeologische Dienst Waasland (ADW) voerde in juli en augustus 2011 een eerste verkennend archeologisch onderzoek uit. Tijdens dit proefsleuvenonderzoek werden sporen uit de ijzertijd (800 v.C. - 50 n.C.), de Gallo-Romeinse tijd (50 n.C. - 275 n.C.) en de middeleeuwen teruggevonden. Aangezien het terrein een belangrijke archeologische waarde heeft, werd van 15 februari 2012 tot 1 mei 2012 een vlakdekkend archeologisch onderzoek uitgevoerd door Antea Group (persbericht).

De aangetroffen puzzelstukjes wijzen op een lange bewoningsgeschiedenis. De oudste vondsten bestaan uit stenen werktuigen die wellicht door neanderthalers werden achtergelaten tijdens de laatste ijstijd, zo'n 70.000 tot 35.000 jaar geleden. Daarnaast werden ook sporen uit de ijzertijd aangetroffen en restanten van een Romeins grafveld, zogenaamde brandrestengraven. Hierin werden de crematieresten samen met offergaven zoals aardewerk bijgezet. Ook troffen de archeologen restanten aan van een middeleeuwse boerderij. De houten constructies die eigen waren voor de bewoning in onze streken, zijn zelf al lang verdwenen. Wat wel aangetroffen is, zijn de littekens die de palen van de houten woonsten in de bodem nalieten, alsook het ‘afval’ dat werd nagelaten door de bewoners. Op basis van dit ‘afval’ proberen de archeologen een inzicht te krijgen in de verschillende bewoningsfasen.

Tijdens de opgraving van één van de Romeinse graven werd bovendien een zeer uitzonderlijke vondst gedaan. De archeologen troffen er grote fossiele beenderen aan, die door het Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) geïdentificeerd werden als een baleinwalvis: http://www.natuurwetenschappen.be/active/sciencenews/vrasene/index_html. Enkele tientallen meters verderop werd nog een tweede walvisskelet ontdekt. Er wordt geschat dat de skeletten zo'n vijf miljoen jaar oud zijn. Resten van zeezoogdieren zijn niet ongewoon in de omgeving van Antwerpen: 23 tot 2,6 miljoen jaar geleden was dit gebied bedekt door zee. Wat echter zelden gebeurt, is dat ze de skeletten vrijwel in hun volledigheid aantreffen, zoals in Vrasene het geval was.

Foto's

Vrasene - Daalstraat - archeologisch onderzoek
Vrasene - Daalstraat - archeologisch onderzoek
Vrasene - Daalstraat - archeologisch onderzoek
Vrasene - Daalstraat - archeologisch onderzoek
Vrasene - Daalstraat - archeologisch onderzoek
Daalstraat - luchtfoto
Daalstraat - panorama
Daalstraat - infrastructuur
Daalstraat - infrastructuur
Daalstraat - infrastructuur
BijlageGrootte
Masterplan woonproject Daalstraat in Vrasene (pdf)703.68 KB
Verkoopbrochure lot 10 verkaveling Daalstraat in Vrasene (pdf)1.65 MB
Kandidaatsformulier lot 10 verkaveling Daalstraat in Vrasene (pdf)328.4 KB

Lokatie

Javascript is required to view this map.

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign